آناهیتا گیلان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آناهیتا گیلانکارخانه 153,910 
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آناهیتا گیلانکارخانه 153,910 
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آناهیتا گیلانکارخانه 150,290 
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آناهیتا گیلانکارخانه 150,290 
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آناهیتا گیلانکارخانه 150,290 
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آناهیتا گیلانکارخانه 150,290 
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آناهیتا گیلانکارخانه 150,290 
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آناهیتا گیلانکارخانه 150,290 
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آناهیتا گیلانکارخانه 150,290 
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آناهیتا گیلانکارخانه 150,290 
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 8 A2 شاخه کارخانه -WN-شاخه-WN-آناهیتا گیلانکارخانه 155,730