آریا ذوب

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ماه پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار آریا ذوب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آریا ذوبکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریا ذوب 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آریا ذوبکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریا ذوب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آریا ذوبکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریا ذوب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آریا ذوبکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریا ذوب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آریا ذوبکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریا ذوب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آریا ذوبکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریا ذوب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آریا ذوبکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریا ذوب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آریا ذوبکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آریا ذوبکارخانه تماس بگیرید