آریان فولاد

تاریخ آخرین بروزرسانی : 18 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار آریان فولاد 10 A2 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه 143,930 
میلگرد آجدار آریان فولاد 10 A3 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه 144,850 
میلگرد آجدار آریان فولاد 12 A2 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه 143,480 
میلگرد آجدار آریان فولاد 12 A3 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه 143,930 
میلگرد آجدار آریان فولاد 14 A3 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه 143,020 
میلگرد آجدار آریان فولاد 16 A3 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریان فولاد 18 A3 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریان فولاد 20 A3 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریان فولاد 22 A3 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه 143,020 
میلگرد آجدار آریان فولاد 25 A3 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه 143,020 
میلگرد آجدار آریان فولاد 28 A3 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه تماس بگیرید
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران 106 متری-WN-آریان فولادبنگاه تهران 153,800 
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری کارخانه 106 متری-WN-آریان فولادکارخانه 145,480 
نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران 126 متری-WN-آریان فولادبنگاه تهران 153,800 
نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری کارخانه 126 متری-WN-آریان فولادکارخانه 145,480 
نبشی 15*150*150 آریان فولاد 12 متری بنگاه تهران 1512 متری-WN-آریان فولادبنگاه تهران 241,110 
نبشی 3*40*40 آریان فولاد 6 متری کارخانه 36 متری-WN-آریان فولادکارخانه 158,180 
نبشی 4*40*40 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران 46 متری-WN-آریان فولادبنگاه تهران 157,480 
نبشی 4*40*40 آریان فولاد 6 متری کارخانه 46 متری-WN-آریان فولادکارخانه 149,110 
نبشی 4*50*50 آریان فولاد 6 متری کارخانه 46 متری-WN-آریان فولادکارخانه 149,110 
نبشی 5 * 70*70 آریان فولاد 6 متری کارخانه 56 متری-WN-آریان فولادکارخانه 151,380 
نبشی 5*50*50 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران 56 متری-WN-آریان فولادبنگاه تهران 157,470 
نبشی 5*50*50 آریان فولاد 6 متری کارخانه 56 متری-WN-آریان فولادکارخانه 149,110 
نبشی 6*60*60 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران 66 متری-WN-آریان فولادبنگاه تهران 157,470 
نبشی 6*60*60 آریان فولاد 6 متری کارخانه 66 متری-WN-آریان فولادکارخانه 149,110 
نبشی 7 * 70*70 آریان فولاد 6 متری کارخانه 76 متری-WN-آریان فولادکارخانه 145,480 
نبشی 8*80*80 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران 86 متری-WN-آریان فولادبنگاه تهران 153,800 
نبشی 8*80*80 آریان فولاد 6 متری کارخانه 86 متری-WN-آریان فولادکارخانه 145,480