آریان فولاد

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار آریان فولاد 10 A2 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه 234,180 
میلگرد آجدار آریان فولاد 10 A3 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه 239,650 
میلگرد آجدار آریان فولاد 12 A2 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه 235,140 
میلگرد آجدار آریان فولاد 12 A3 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه 238,730 
میلگرد آجدار آریان فولاد 14 A3 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه 230,490 
میلگرد آجدار آریان فولاد 16 A3 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریان فولاد 18 A3 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریان فولاد 20 A3 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریان فولاد 22 A3 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه 230,540 
میلگرد آجدار آریان فولاد 25 A3 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه 230,540 
میلگرد آجدار آریان فولاد 28 A3 شاخه 12 متری -WN-شاخه 12 متری-WN-آریان فولادکارخانه تماس بگیرید
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران 106 متری-WN-آریان فولادبنگاه تهران 242,560 
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری کارخانه 106 متری-WN-آریان فولادکارخانه 238,920 
نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران 126 متری-WN-آریان فولادبنگاه تهران 243,220 
نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری کارخانه 126 متری-WN-آریان فولادکارخانه 242,590 
نبشی 15*150*150 آریان فولاد 12 متری بنگاه تهران 1512 متری-WN-آریان فولادبنگاه تهران 320,440 
نبشی 3*40*40 آریان فولاد 6 متری کارخانه 36 متری-WN-آریان فولادکارخانه 261,470 
نبشی 4*40*40 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران 46 متری-WN-آریان فولادبنگاه تهران 251,550 
نبشی 4*40*40 آریان فولاد 6 متری کارخانه 46 متری-WN-آریان فولادکارخانه 261,440 
نبشی 4*50*50 آریان فولاد 6 متری کارخانه 46 متری-WN-آریان فولادکارخانه 245,220 
نبشی 5 * 70*70 آریان فولاد 6 متری کارخانه 56 متری-WN-آریان فولادکارخانه 245,150 
نبشی 5*50*50 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران 56 متری-WN-آریان فولادبنگاه تهران 249,820 
نبشی 5*50*50 آریان فولاد 6 متری کارخانه 56 متری-WN-آریان فولادکارخانه 245,220 
نبشی 6*60*60 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران 66 متری-WN-آریان فولادبنگاه تهران 250,170 
نبشی 6*60*60 آریان فولاد 6 متری کارخانه 66 متری-WN-آریان فولادکارخانه 245,240 
نبشی 7 * 70*70 آریان فولاد 6 متری کارخانه 76 متری-WN-آریان فولادکارخانه 245,040 
نبشی 8*80*80 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران 86 متری-WN-آریان فولادبنگاه تهران 248,910 
نبشی 8*80*80 آریان فولاد 6 متری کارخانه 86 متری-WN-آریان فولادکارخانه 244,920