آذرفولاد امین

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آذرفولاد امینکارخانه 149,390 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آذرفولاد امینکارخانه 151,190 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آذرفولاد امینکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آذرفولاد امینکارخانه 149,390 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آذرفولاد امینکارخانه 147,570 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آذرفولاد امینکارخانه 147,570 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آذرفولاد امینکارخانه 147,570 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آذرفولاد امینکارخانه 147,570 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آذرفولاد امینکارخانه 147,570 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آذرفولاد امینکارخانه 147,570 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آذرفولاد امینکارخانه 147,570 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 30 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آذرفولاد امینکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آذرفولاد امینکارخانه 147,570 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-آذرفولاد امینکارخانه 151,190