نامدسته بندیسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله گالوانیزه 2.5 ” 1 قزوین تست آب 6متری کارخانه لوله 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 285,530  5-مهر-1401
لوله گالوانیزه 2.5 ” 3/4 قزوین تست آب 6متری کارخانه لوله 3/4 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 294,590  5-مهر-1401
لوله گالوانیزه 2.5 “1/2 1 تهران تست آب 6متری کارخانه لوله 1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 276,460  5-مهر-1401
لوله گالوانیزه 2.5 “1/2 1 قزوین تست آب 6متری کارخانه لوله 1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 276,460  5-مهر-1401
لوله گالوانیزه 2.5 “1/4 1 قزوین تست آب 6متری کارخانه لوله 1/4 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 282,810  5-مهر-1401
لوله گالوانیزه 2.5 “1/4 1 قزوین تست آب 6متری کارخانه لوله 1/4 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 282,810  5-مهر-1401
لوله گالوانیزه 2.5 ” 2 قزوین تست آب 6متری کارخانه لوله 2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 281,000  5-مهر-1401
نامدسته بندیضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر ورق 31500استیل 430رولکیلوگرم 788,590  5-مهر-1401
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر ورق 11000*2000استیل 430شیتکیلوگرم 679,820  5-مهر-1401
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱٫۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر ورق 1.21000*2000استیل 430شیتکیلوگرم 679,820  5-مهر-1401
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر ورق 21000*2000استیل 430شیتکیلوگرم 743,270  5-مهر-1401
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر ورق 1.51000*2000استیل 430شیتکیلوگرم 679,820  5-مهر-1401
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر ورق 31000*2000استیل 430شیتکیلوگرم 788,590  5-مهر-1401
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلیمتر ورق 0.61220*2440استیل 430شیتکیلوگرم 734,200  5-مهر-1401
نامدسته بندیسایزضخامتطولواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰ ۱۶ کارخانه ۱۲متری پروفیل و قوطی 300*3001612متریکیلوگرم- 299,130  5-مهر-1401
پروفیلZ تهران-۳-۶ متری– بنگاه تهران پروفیل و قوطی -WN-36 متریکیلوگرمتهران 194,880  5-مهر-1401
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲ میلی متر پروفیل و قوطی -WN-2-WN-کیلوگرم-WN- 1,441,390  5-مهر-1401
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۳ میلی متر پروفیل و قوطی -WN-3-WN-کیلوگرم-WN- 1,441,390  5-مهر-1401
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۱۰۰*۵۰ ضخامت ۳ میلی متر پروفیل و قوطی -WN-3-WN-کیلوگرم-WN- 1,441,390  5-مهر-1401
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۱ میلی متر پروفیل و قوطی -WN-1-WN-کیلوگرم-WN- 1,441,390  5-مهر-1401
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۱٫۵ میلی متر پروفیل و قوطی -WN-1.5-WN-کیلوگرم-WN- 1,441,390  5-مهر-1401
نامدسته بندیسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله گالوانیزه 2.5 ” 1 قزوین تست آب 6متری کارخانه لوله 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 285,530  5-مهر-1401
لوله گالوانیزه 2.5 ” 3/4 قزوین تست آب 6متری کارخانه لوله 3/4 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 294,590  5-مهر-1401
لوله گالوانیزه 2.5 “1/2 1 تهران تست آب 6متری کارخانه لوله 1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 276,460  5-مهر-1401
لوله گالوانیزه 2.5 “1/2 1 قزوین تست آب 6متری کارخانه لوله 1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 276,460  5-مهر-1401
لوله گالوانیزه 2.5 “1/4 1 قزوین تست آب 6متری کارخانه لوله 1/4 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 282,810  5-مهر-1401
لوله گالوانیزه 2.5 “1/4 1 قزوین تست آب 6متری کارخانه لوله 1/4 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 282,810  5-مهر-1401
لوله گالوانیزه 2.5 ” 2 قزوین تست آب 6متری کارخانه لوله 2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 281,000  5-مهر-1401
نامدسته بندیبرندسایزطول شاخهواحدمحل بارگیریوزن تقریبیقیمتعملیات
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه تیرآهن و هاش ذوب آهن1212 متریکیلوگرمکارخانه- 157,720  5-مهر-1401
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری تیرآهن و هاش ذوب آهن1412 متری-بنگاه اصفهان- 25,470,460  5-مهر-1401
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری تیرآهن و هاش ذوب آهن1612 متری-بنگاه اصفهان- 32,631,200  5-مهر-1401
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری تیرآهن و هاش ذوب آهن1812 متری-بنگاه اصفهان- 37,797,810  5-مهر-1401
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری تیرآهن و هاش ذوب آهن2012 متری-بنگاه اصفهان- 48,493,580  5-مهر-1401
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری تیرآهن و هاش ذوب آهن2212 متری-بنگاه اصفهان- 51,666,060  5-مهر-1401
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری تیرآهن و هاش ذوب آهن2412 متریشاخهبنگاه اصفهان- 71,607,350  5-مهر-1401
نامدسته بندیبرندسایزضخامتحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی 7 * 70*70 آریان فولاد 6 متری کارخانه نبشی و ناودانی آریان فولاد70*7076 متریکیلوگرمکارخانه 147,760  5-مهر-1401
نبشی 5 * 70*70 آریان فولاد 6 متری کارخانه نبشی و ناودانی آریان فولاد70*7056 متریکیلوگرمکارخانه 155,010  5-مهر-1401
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری کارخانه نبشی و ناودانی آریان فولاد100*100106 متریکیلوگرمکارخانه 146,850  5-مهر-1401
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران نبشی و ناودانی آریان فولاد100*100106 متریکیلوگرمبنگاه تهران 154,100  5-مهر-1401
نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران نبشی و ناودانی آریان فولاد120*120126 متریکیلوگرمبنگاه تهران 158,630  5-مهر-1401
نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری کارخانه نبشی و ناودانی آریان فولاد120*120126 متریکیلوگرمکارخانه 146,850  5-مهر-1401
نبشی 3*40*40 آریان فولاد 6 متری کارخانه نبشی و ناودانی آریان فولاد40*4036 متریکیلوگرمکارخانه 153,190  5-مهر-1401
نامدسته بندیسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار شاهرود 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد 22شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم 144,220  5-مهر-1401
میلگرد آجدار آریان فولاد 12 A2 شاخه 12 متری میلگرد 12شاخه 12 متریA2کارخانهآریان فولادکیلوگرم 143,670  5-مهر-1401
میلگرد آجدار آریان فولاد 22 A3 شاخه 12 متری میلگرد 22شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم 142,770  5-مهر-1401
میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد 14شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم 141,400  5-مهر-1401
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد 8شاخه 12 متریA2کارخانهظفر بنابکیلوگرم 151,830  5-مهر-1401
میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد 16شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم 141,400  5-مهر-1401
میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد 18شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم 141,400  5-مهر-1401
بهترین محصولات قابل خرید امروز
لوله گالوانیزه 2.5 ” 1 قزوین تست آب 6متری کارخانه 285,530 
لوله گالوانیزه 2.5 ” 3/4 قزوین تست آب 6متری کارخانه 294,590 
لوله گالوانیزه 2.5 “1/2 1 تهران تست آب 6متری کارخانه 276,460 
لوله گالوانیزه 2.5 “1/2 1 قزوین تست آب 6متری کارخانه 276,460 
لوله گالوانیزه 2.5 “1/4 1 قزوین تست آب 6متری کارخانه 282,810 
کارشناس های آهن یار
دسترسی سریع به کارشناس های آهن یار از بخش ذیل امکان پذیر است
محبوب‌ترین محصولات این‌هفته
لوله گالوانیزه 3 ” 2 قزوین تست آب 6متری کارخانه 280,090 
لوله گالوانیزه 3 ” 1/2 2 قزوین تست آب 6متری کارخانه 280,090 
لوله گالوانیزه 3 ” 3 تهران تست آب 6متری کارخانه 280,090 
لوله گالوانیزه 3 ” 4 تهران تست آب 6متری کارخانه 280,090 
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۳/۴ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 201,230 

دانشنامه آهن یار

مشاهده بیشتر