نامدسته بندیضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه ورق 61250فولاد مبارکهرولکارخانه 312,410  17-خرداد-1402
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه ورق 61500فولاد مبارکهرولکارخانه 317,830  17-خرداد-1402
ورق سیاه 6 گیلان 1000*2000 شیت ST37 بنگاه تهران ورق 61000*2000گیلانشیتبنگاه تهران 298,550  17-خرداد-1402
ورق سیاه 6 گیلان 6000*1250 شیت بنگاه تهران ورق 66000*1250گیلانشیتبنگاه تهران 326,620  17-خرداد-1402
ورق سیاه 6 گیلان 6000*1000 برش خورده بنگاه تهران ورق 66000*1000گیلانبرش خوردهبنگاه تهران 298,370  17-خرداد-1402
ورق سیاه 6 گیلان 1250*2500 شیت بنگاه تهران ورق 61250*2500گیلانشیتبنگاه تهران 326,620  17-خرداد-1402
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران ورق 66000*1500فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران 329,150  17-خرداد-1402
نامدسته بندیضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه ورق 61250فولاد مبارکهرولکارخانه 312,410  17-خرداد-1402
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه ورق 61500فولاد مبارکهرولکارخانه 317,830  17-خرداد-1402
ورق سیاه 6 گیلان 1000*2000 شیت ST37 بنگاه تهران ورق 61000*2000گیلانشیتبنگاه تهران 298,550  17-خرداد-1402
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران ورق 66000*1500فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران 329,150  17-خرداد-1402
ورق سیاه 10 گیلان 1000 رول ST37 کارخانه ورق 101000گیلانرولکارخانه 308,780  17-خرداد-1402
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهران ورق 126000*1200قطعاتشیتبنگاه تهران 297,460  17-خرداد-1402
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران ورق 126000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران 317,830  17-خرداد-1402
نامدسته بندیآلیاژابعادضخامتحالتبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
پروفیل ۱٫۵ * ۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری پروفیل و قوطی -20*301.56 متریتهرانکارخانه تماس بگیرید 10-خرداد-1402
پروفیل ۱٫۵ * ۲۵*۲۵ شاخه ۶ متری پروفیل و قوطی -25*251.56 متریتهرانکارخانه تماس بگیرید 10-خرداد-1402
پروفیل ۱٫۵* ۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری پروفیل و قوطی -30*301.56 متریتهرانکارخانه تماس بگیرید 10-خرداد-1402
پروفیل ۱٫۵* ۴۰*۲۰ شاخه ۶ متری پروفیل و قوطی -40*201.56 متریتهرانکارخانه تماس بگیرید 10-خرداد-1402
پروفیل ۱٫۵*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری پروفیل و قوطی -40*401.56 متریتهرانکارخانه تماس بگیرید 10-خرداد-1402
پروفیل مبلی ۱٫۵ ۵۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه پروفیل و قوطی -50*301.56 متریتهرانکارخانه تماس بگیرید 10-خرداد-1402
پروفیل ۱٫۵*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری پروفیل و قوطی -50*501.56 متریتهرانکارخانه تماس بگیرید 10-خرداد-1402
نامدسته بندیضخامتقطرطولوزنمحل بارگیریقیمتعملیات
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 70 لوله 703263.3کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید 10-خرداد-1402
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 70 لوله 703563.6کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید 10-خرداد-1402
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 70 لوله 703864کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید 10-خرداد-1402
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 70 لوله 704264.4کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید 10-خرداد-1402
لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 70 لوله 701861.9کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید 10-خرداد-1402
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 70 لوله 702062.1کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید 10-خرداد-1402
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 70 لوله 702262.3کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید 10-خرداد-1402
نامدسته بندیسایزوزن شاخهبرندمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
تیرآهن 16 لانه زنبوری تیرآهن و هاش 16195ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانشاخه تماس بگیرید 10-خرداد-1402
تیرآهن 14 لانه زنبوری تیرآهن و هاش 14155ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانشاخه تماس بگیرید 10-خرداد-1402
تیرآهن 12 لانه زنبوری تیرآهن و هاش 12125ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانشاخه تماس بگیرید 10-خرداد-1402
تیرآهن 24 لانه زنبوری تیرآهن و هاش 24375ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانشاخه تماس بگیرید 10-خرداد-1402
تیرآهن 30 لانه زنبوری تیرآهن و هاش 30507ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانشاخه تماس بگیرید 10-خرداد-1402
تیرآهن 22 لانه زنبوری تیرآهن و هاش 22325ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانشاخه تماس بگیرید 10-خرداد-1402
تیرآهن 18 لانه زنبوری تیرآهن و هاش 18225ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانشاخه تماس بگیرید 10-خرداد-1402
نامدسته بندیبرندسایزحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی 10 فولاد تهران 6 متری تهران نبشی و ناودانی فولاد تهران106 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید 10-خرداد-1402
ناودانی 8 8 فولاد فراد 6 متری کارخانه نبشی و ناودانی فولاد فراد86 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید 10-خرداد-1402
ناودانی 10 10 فولاد فراد 6 متری کارخانه نبشی و ناودانی فولاد فراد106 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید 10-خرداد-1402
سپری ۳-۶ متری بنگاه تهران نبشی و ناودانی نورد سجاد3-WN-کیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید 10-خرداد-1402
سپری ۴-۶ متری بنگاه تهران نبشی و ناودانی نورد سجاد4-WN-کیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید 10-خرداد-1402
سپری ۵-۶ متری بنگاه تهران نبشی و ناودانی نورد سجاد5-WN-کیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید 10-خرداد-1402
سپری ۶-۶ متری بنگاه تهران نبشی و ناودانی نورد سجاد6-WN-کیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید 10-خرداد-1402
نامدسته بندیسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد 16شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم 238,470  17-خرداد-1402
میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد 18شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم 238,470  17-خرداد-1402
میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد 20شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم 238,470  17-خرداد-1402
میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد 22شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم 238,470  17-خرداد-1402
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه بنگاه تهران میلگرد 14شاخهA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم 243,090  17-خرداد-1402
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه بنگاه تهران میلگرد 16شاخهA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم 243,090  17-خرداد-1402
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه بنگاه تهران میلگرد 20شاخهA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم 244,000  17-خرداد-1402
بهترین محصولات قابل خرید امروز
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه 312,410 
ورق سیاه 6 گیلان 1000*2000 شیت ST37 بنگاه تهران 298,550 
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه 317,830 
ورق سیاه 6 گیلان 1250*2500 شیت بنگاه تهران 326,620 
ورق سیاه 6 گیلان 6000*1000 برش خورده بنگاه تهران 298,370 
کارشناس های آهن یار
دسترسی سریع به کارشناس های آهن یار از بخش ذیل امکان پذیر است
محبوب‌ترین محصولات این‌هفته
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران 317,830 
ورق سیاه 8 گیلان 6000*1250 شیت بنگاه تهران 301,990 
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 317,830 
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 317,830 
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه 310,590 

دانشنامه آهن یار

مشاهده بیشتر