نامدسته بندیسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله درز مستقیم ۳ ” ۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه لوله 2 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730  5-آذر-1401
لوله درز مستقیم ۳ ” ۱/۲ ۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه لوله 1/2 2 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730  5-آذر-1401
لوله درزدار ” ۳ ضخامت۳ میل شاخه ۶متری لوله 3 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730  5-آذر-1401
لوله درز مستقیم ۳ ” ۴ تهران صنعتی ۶متری کارخانه لوله 4 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730  5-آذر-1401
لوله درز مستقیم ۳ ” ۵ تهران صنعتی ۶متری کارخانه لوله 5 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730  5-آذر-1401
لوله درز مستقیم ۳ ” ۶ تهران صنعتی ۶متری کارخانه لوله 6 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730  5-آذر-1401
لوله درز مستقیم 3.5 2 1/2 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران لوله 2 1/2 اینچ3.56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 10,241,270  5-آذر-1401
نامدسته بندینوعضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر ورق میرور طلایی0.61220*2440304شیتبرگ 22,493,810  5-آذر-1401
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر ورق میرور نقره ای0.61220*2440304شیتبرگ 21,536,620  5-آذر-1401
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر ورق خش دار نقره ای0.71220*2440304شیتبرگ 23,929,580  5-آذر-1401
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر ورق میرور نقره ای0.71220*2440304شیتبرگ 25,365,350  5-آذر-1401
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر ورق میرور طلایی0.71220*2440304شیتبرگ 26,322,530  5-آذر-1401
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر ورق خش دار نقره ای0.81220*2440304شیتبرگ 26,801,120  5-آذر-1401
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر ورق میرور نقره ای0.81220*2440304شیتبرگ 28,715,490  5-آذر-1401
نامدسته بندیابعادضخامتآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۶۰*۶۰ ضخامت ۱٫۵ میلی متر پروفیل و قوطی 60*601.53046 متریکیلوگرم 1,407,230  5-آذر-1401
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۸۰ *۸۰ ضخامت ۳ میلی متر پروفیل و قوطی 80 *8033046 متریکیلوگرم 1,407,230  5-آذر-1401
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱ عرض ۲۰*۲۰ میلیمتر پروفیل و قوطی 20*2013046 متریکیلوگرم 1,407,230  5-آذر-1401
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ عرض ۲۰*۲۰ میلیمتر پروفیل و قوطی 20*201.53046 متریکیلوگرم 1,407,230  5-آذر-1401
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱ عرض ۲۰*۳۰ میلیمتر پروفیل و قوطی 20*3013046 متریکیلوگرم 1,407,230  5-آذر-1401
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ عرض ۲۰*۳۰ میلیمتر پروفیل و قوطی 20*301.53046 متریکیلوگرم 1,407,230  5-آذر-1401
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱ عرض ۳۰*۳۰ میلیمتر پروفیل و قوطی 30*3013046 متریکیلوگرم 1,407,230  5-آذر-1401
نامدسته بندیسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله درز مستقیم ۳ ” ۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه لوله 2 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730  5-آذر-1401
لوله درز مستقیم ۳ ” ۱/۲ ۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه لوله 1/2 2 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730  5-آذر-1401
لوله درزدار ” ۳ ضخامت۳ میل شاخه ۶متری لوله 3 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730  5-آذر-1401
لوله درز مستقیم ۳ ” ۴ تهران صنعتی ۶متری کارخانه لوله 4 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730  5-آذر-1401
لوله درز مستقیم ۳ ” ۵ تهران صنعتی ۶متری کارخانه لوله 5 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730  5-آذر-1401
لوله درز مستقیم ۳ ” ۶ تهران صنعتی ۶متری کارخانه لوله 6 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730  5-آذر-1401
لوله درز مستقیم 3.5 2 1/2 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران لوله 2 1/2 اینچ3.56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 10,241,270  5-آذر-1401
نامدسته بندیبرندسایزطول شاخهواحدمحل بارگیریوزن تقریبیقیمتعملیات
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه تیرآهن و هاش ذوب آهن1212 متریکیلوگرمکارخانه- 205,070  5-آذر-1401
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری تیرآهن و هاش ذوب آهن1412 متری-بنگاه اصفهان- 25,633,620  5-آذر-1401
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری تیرآهن و هاش ذوب آهن1612 متری-بنگاه اصفهان- 31,126,530  5-آذر-1401
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری تیرآهن و هاش ذوب آهن1812 متری-بنگاه اصفهان- 38,908,170  5-آذر-1401
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری تیرآهن و هاش ذوب آهن2012 متری-بنگاه اصفهان- 47,788,380  5-آذر-1401
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری تیرآهن و هاش ذوب آهن2212 متری-بنگاه اصفهان- 57,675,640  5-آذر-1401
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری تیرآهن و هاش ذوب آهن2412 متریشاخهبنگاه اصفهان- 68,203,730  5-آذر-1401
نامدسته بندیبرندسایزضخامتحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی 7 * 70*70 آریان فولاد 6 متری کارخانه نبشی و ناودانی آریان فولاد70*7076 متریکیلوگرمکارخانه 146,850  5-آذر-1401
نبشی 5 * 70*70 آریان فولاد 6 متری کارخانه نبشی و ناودانی آریان فولاد70*7056 متریکیلوگرمکارخانه 153,190  5-آذر-1401
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری کارخانه نبشی و ناودانی آریان فولاد100*100106 متریکیلوگرمکارخانه 146,850  5-آذر-1401
نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران نبشی و ناودانی آریان فولاد120*120126 متریکیلوگرمبنگاه تهران 155,640  5-آذر-1401
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران نبشی و ناودانی آریان فولاد100*100106 متریکیلوگرمبنگاه تهران 155,640  5-آذر-1401
نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری کارخانه نبشی و ناودانی آریان فولاد120*120126 متریکیلوگرمکارخانه 146,850  5-آذر-1401
نبشی 15*150*150 آریان فولاد 12 متری بنگاه تهران نبشی و ناودانی آریان فولاد150*1501512 متریکیلوگرمبنگاه تهران 240,200  5-آذر-1401
نامدسته بندیسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار شاهرود 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد 22شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم 147,120  5-آذر-1401
میلگرد آجدار آریان فولاد 12 A2 شاخه 12 متری میلگرد 12شاخه 12 متریA2کارخانهآریان فولادکیلوگرم 144,400  5-آذر-1401
میلگرد آجدار آریان فولاد 22 A3 شاخه 12 متری میلگرد 22شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم 143,940  5-آذر-1401
میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد 14شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم 144,850  5-آذر-1401
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد 8شاخه 12 متریA2کارخانهظفر بنابکیلوگرم 153,470  5-آذر-1401
میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد 16شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم 144,850  5-آذر-1401
میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد 18شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم 144,850  5-آذر-1401
بهترین محصولات قابل خرید امروز
لوله درز مستقیم ۳ ” ۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 215,730 
لوله درز مستقیم ۳ ” ۱/۲ ۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 215,730 
لوله درزدار ” ۳ ضخامت۳ میل شاخه ۶متری 215,730 
لوله درز مستقیم ۳ ” ۴ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 215,730 
لوله درز مستقیم ۳ ” ۵ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 215,730 
کارشناس های آهن یار
دسترسی سریع به کارشناس های آهن یار از بخش ذیل امکان پذیر است
محبوب‌ترین محصولات این‌هفته
لوله درز مستقیم 4 3 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 13,983,270 
لوله درز مستقیم 4 6 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 26,587,900 
لوله درز مستقیم 4 2 اینچ تهران صنعتی 6متری بنگاه تهران 8,264,760 
لوله درز مستقیم ۴ ” ۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 228,430 
لوله درز مستقیم ۴ ” ۱/۲ ۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 228,430 

دانشنامه آهن یار

مشاهده بیشتر