نامدسته بندیسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله درز مستقیم ۵ ۴ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه لوله 4 اینچ56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 377,080  29-اسفند-1401
لوله درز مستقیم ۶ ۱/۲ ۲ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه لوله 1/2 2 اینچ66متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 377,080  29-اسفند-1401
لوله درز مستقیم صنعتی ضخامت ۵ عرض ۳ اینچ میلیمتر لوله 3 اینچ56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 377,080  29-اسفند-1401
لوله درز مستقیم ۶ ۶ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه لوله 6 اینچ66متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 377,080  29-اسفند-1401
لوله درز مستقیم ۶ ۵ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه لوله 5 اینچ66متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 377,080  29-اسفند-1401
لوله درز مستقیم ۶ ۴ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه لوله 4 اینچ66متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 377,080  29-اسفند-1401
لوله درزدار تست آب 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری لوله 1/2 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 369,830  29-اسفند-1401
نامدسته بندیضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 بنگاه تهران ورق 61000فولاد مبارکهرولبنگاه تهران 352,610  29-اسفند-1401
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه ورق 61250فولاد مبارکهرولکارخانه 343,540  29-اسفند-1401
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه ورق 61500فولاد مبارکهرولکارخانه 343,540  29-اسفند-1401
ورق سیاه 6 گیلان 1000*2000 شیت ST37 بنگاه تهران ورق 61000*2000گیلانشیتبنگاه تهران 311,550  29-اسفند-1401
ورق سیاه 6 گیلان 1250*2500 شیت بنگاه تهران ورق 61250*2500گیلانشیتبنگاه تهران 317,890  29-اسفند-1401
ورق سیاه 6 گیلان 6000*1000 برش خورده بنگاه تهران ورق 66000*1000گیلانبرش خوردهبنگاه تهران 311,360  29-اسفند-1401
ورق سیاه 6 گیلان 6000*1250 شیت بنگاه تهران ورق 66000*1250گیلانشیتبنگاه تهران 317,890  29-اسفند-1401
نامدسته بندیسایزضخامتطولواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۲۰۰ ۸ کارخانه ۶ متری / ۱۲ متری پروفیل و قوطی 200*20086 متری / 12 متریکیلوگرمکارخانه 394,300  29-اسفند-1401
پروفیل صنعتی ۲۵۰*۱۵۰ ۸ کارخانه ۶ متری پروفیل و قوطی 250*15086 متریکیلوگرمکارخانه 394,300  29-اسفند-1401
پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰ ۸ کارخانه ۶ متری / ۱۲ متری پروفیل و قوطی 300*30086 متری / 12 متریکیلوگرمکارخانه 394,300  29-اسفند-1401
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰ ۱۰ کارخانه ۱۲متری پروفیل و قوطی 180*1801012متریکیلوگرمکارخانه 398,830  29-اسفند-1401
پروفیل صنعتی ۱۶۰*۱۶۰ ۱۰ کارخانه ۱۲متری پروفیل و قوطی 160*1601012متریکیلوگرم- 398,830  29-اسفند-1401
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۱۶۰ ۱۰ کارخانه ۱۲متری پروفیل و قوطی 200*1601012متریکیلوگرمکارخانه 398,830  29-اسفند-1401
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۱۵۰ ۱۰ کارخانه ۱۲متری پروفیل و قوطی 200*1501012متریکیلوگرمکارخانه 398,830  29-اسفند-1401
نامدسته بندیسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله درز مستقیم ۵ ۴ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه لوله 4 اینچ56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 377,080  29-اسفند-1401
لوله درز مستقیم ۶ ۱/۲ ۲ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه لوله 1/2 2 اینچ66متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 377,080  29-اسفند-1401
لوله درز مستقیم صنعتی ضخامت ۵ عرض ۳ اینچ میلیمتر لوله 3 اینچ56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 377,080  29-اسفند-1401
لوله درز مستقیم ۶ ۶ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه لوله 6 اینچ66متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 377,080  29-اسفند-1401
لوله درز مستقیم ۶ ۵ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه لوله 5 اینچ66متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 377,080  29-اسفند-1401
لوله درز مستقیم ۶ ۴ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه لوله 4 اینچ66متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 377,080  29-اسفند-1401
لوله درزدار تست آب 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری لوله 1/2 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 369,830  29-اسفند-1401
نامدسته بندیبرندسایزطول شاخهواحدمحل بارگیریوزن تقریبیقیمتعملیات
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه تیرآهن و هاش ذوب آهن1212 متریکیلوگرمکارخانه- 308,190  29-اسفند-1401
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری تیرآهن و هاش ذوب آهن1412 متری-بنگاه اصفهان- 41,604,780  29-اسفند-1401
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری تیرآهن و هاش ذوب آهن1612 متری-بنگاه اصفهان- 57,920,370  29-اسفند-1401
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری تیرآهن و هاش ذوب آهن1812 متری-بنگاه اصفهان- 55,201,100  29-اسفند-1401
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری تیرآهن و هاش ذوب آهن2012 متری-بنگاه اصفهان- 66,078,170  29-اسفند-1401
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری تیرآهن و هاش ذوب آهن2212 متری-بنگاه اصفهان- 86,019,460  29-اسفند-1401
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری تیرآهن و هاش ذوب آهن2412 متریشاخهبنگاه اصفهان- 113,212,110  29-اسفند-1401
نامدسته بندیبرندسایزضخامتحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی 7 * 70*70 آریان فولاد 6 متری کارخانه نبشی و ناودانی آریان فولاد70*7076 متریکیلوگرمکارخانه 245,040  29-اسفند-1401
نبشی 5 * 70*70 آریان فولاد 6 متری کارخانه نبشی و ناودانی آریان فولاد70*7056 متریکیلوگرمکارخانه 245,150  29-اسفند-1401
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری کارخانه نبشی و ناودانی آریان فولاد100*100106 متریکیلوگرمکارخانه 238,920  29-اسفند-1401
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران نبشی و ناودانی آریان فولاد100*100106 متریکیلوگرمبنگاه تهران 242,560  29-اسفند-1401
نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران نبشی و ناودانی آریان فولاد120*120126 متریکیلوگرمبنگاه تهران 243,220  29-اسفند-1401
نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری کارخانه نبشی و ناودانی آریان فولاد120*120126 متریکیلوگرمکارخانه 242,590  29-اسفند-1401
نبشی 15*150*150 آریان فولاد 12 متری بنگاه تهران نبشی و ناودانی آریان فولاد150*1501512 متریکیلوگرمبنگاه تهران 320,440  29-اسفند-1401
نامدسته بندیسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار شاهرود 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد 22شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم 249,090  29-اسفند-1401
میلگرد آجدار آریان فولاد 12 A2 شاخه 12 متری میلگرد 12شاخه 12 متریA2کارخانهآریان فولادکیلوگرم 235,140  29-اسفند-1401
میلگرد آجدار آریان فولاد 22 A3 شاخه 12 متری میلگرد 22شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم 230,540  29-اسفند-1401
میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد 14شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم 229,620  29-اسفند-1401
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد 8شاخه 12 متریA2کارخانهظفر بنابکیلوگرم 245,960  29-اسفند-1401
میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد 16شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم 229,620  29-اسفند-1401
میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد 18شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم 229,620  29-اسفند-1401
بهترین محصولات قابل خرید امروز
لوله درز مستقیم ۵ ۴ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 377,080 
لوله درز مستقیم ۶ ۱/۲ ۲ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 377,080 
لوله درز مستقیم صنعتی ضخامت ۵ عرض ۳ اینچ میلیمتر 377,080 
لوله درز مستقیم ۶ ۶ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 377,080 
لوله درز مستقیم ۶ ۵ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 377,080 
کارشناس های آهن یار
دسترسی سریع به کارشناس های آهن یار از بخش ذیل امکان پذیر است
محبوب‌ترین محصولات این‌هفته
لوله درزدارتست آب 1اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری 368,010 
لوله درزدار تست آب 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری 369,810 
لوله درز مستقیم 2.5 “1/2 1 تهران تست آب 6متری کارخانه 368,010 
لوله درز مستقیم 2.5 1/4 1 اینچ تهران تست آب 6متری کارخانه 368,010 
لوله درز مستقیم 2.5 ” 2 تهران تست آب 6متری کارخانه 368,010 

دانشنامه آهن یار

مشاهده بیشتر